Wymagana dokumentacja

czyste-powietrze
 
 
Wymagana dokumentacja obowiązująca od 15.05.2020 r.
1.

Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 15 maja 2020 roku    PDF!

a. Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową   PDF!

b. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania  PDF! 

c. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania  PDF!

 

2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami  PDF!  
 1. a. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę sie zalogować i pobrać interaktywny " -Formularz Wniosku-")  PDF!

  b. Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie  PDF! 
   
  1. - załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienionych w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: dz. u. z 2020 r. poz. 111.)  PDF!

   załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy w związku z realizacją przedsięwzięcia  PDF!

   - załącznik nr 3 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współwłaściciela/współwłaścicieli* jednorodzinnego budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem o dofinansowanie  PDF!
3.

Wzór pisma informującego o zawarciu umowy o dofinansowanie  PDF! 

a. Załącznik nr 1 do pisma - wzór zestawienia zawierającego zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia objętego zawartą umową  XLSX

4.

Wniosek o płatność(poziom podstawowy i podwyższony) w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dotyczy wniosków w wersji 5.0 i wyższej. 

a. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność.  PDF!

b. Wniosek o płatność w postaci formularza PDF  PDF!   oraz instrukcja wypełniania tego wniosku  PDF! - ta forma wymaga przesłania wypełnionej, wydrukowanej i odręcznie podpisanej wersji papierowej do funduszu.

 1. c. Wniosek o płatność w postaci formularza online dostępnego pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/  oraz instrukcja wypełniania wniosku  PDF! - ta forma umożliwia złożenie wniosku zarówno w wersji elektronicznej podpisanej profilem zaufanym jaki i odręcznie podpisanej wersji papierowej.
 2. d. Załączniki do instrukcji wypełniania wniosków o płatność:
  1. - załącznik nr 1 do instrukcji - wzór protokołu odbioru prac wykonawcy  DOC
    
  2. - załącznik nr 2 do instrukcji - wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)  DOC 
  3.  
  4. - załącznik nr 3 do instrukcji - szablon zestawienia dokumentów zakupu (do użycia w przypadku większej liczby FV do rozliczenia w ramach jednego wniosku o płatność) XLSX
  Dokumentacja dla wniosków złożonych w naborach przed 15 maja 2020 r.  
5. 

Lista dokumentów do rozliczenia inwestycji:  

1. Dokumenty niezbędne do rozliczenia inwestycji w ramach PP Czyste Powietrze PDF!

2. Oświadczenie dot. wartosci współczynnika przenikania ciepła [U] dla budynków nowo budowanych PDF!

6.

Dokumentacja do rozliczenia inwestycji obowiązująca od 30.07.2019 do 14.05.2020:

 • a. zestawienie dokumentów księgowych do wniosku o płatność  PDF!  XLSX
 • b. wzór wniosku o płatność PDF!
 • c. jak wypełnić wniosek o płatność PDF!
 • d. wzór protokołu odbioru robót wykonawcy PDF!
7.

Dokumenty do oceny zdolności finansowej (zarówno dla Wnioskodawcy, jak i związanych z zabezpieczeniem pożyczki) proszę składać dopiero na prośbę Pracownika Funduszu. Inne postępowanie może skutkować koniecznością ponownego złożenia dokumentów z aktualną datą.

Lista załączników do oceny zdolności kredytowej (dokument do zapoznania)  PDF!

a. Zał. 1 - upoważnienie BIG DOC

b. Oświadczenie o wyborze drugiej formy zabezpieczenia DOC

c. Zał. 2 - informacja o dochodach i wydatkach DOC

d. Zał. 3 - Zaświadczenie o wynagrodzeniu DOC

e. Zał. 4 - oświadczenie o dochodach umowa zlecenie najem dzierżawa DOC

f.  Zał. 5 - oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z działalności gospodarczej DOC

g. Zał. 6 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych Poręczyciela DOC

 

Historia zmian dokumentacji:

Dokumentacja obowiązująca od 30.07.2019 do 14.05.2020 ZIP
Dokumentacja obowiązująca od 01.01.2019 do 29.07.2019 ZIP
Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r. ZIP

 
stopka