Wymagana dokumentacja do 02.01.2023

Wymagana dokumentacja - program priorytetowy "Czyste Powietrze"


  Wojewódzki Fundusz informuje, że w ramach składanych do rozliczenia "Wniosków o Płatność" należy załączyć komplet wymaganych dokumentów w tym między innymi faktury::
 • - dla wniosków o dofinansowanie składanych przed 29.07.2019 r. należy przedłożyć oryginały faktur(do wglądu) lub zawrzeć z Wojewódzkim Funduszem stosowny aneks do umowy dotacji/pożyczki w celu przedłożenia kopii faktur.
 • - dla wniosków o dofinansowanie składanych po 29.07.2019 r. należy przedłożyć kopie faktur lub innych równorzędnych dokumentów księgowych potwierdzone przez Beneficjenta za zgodność z oryginałem. Dodatkowo na oryginałach ww. dokumentów należy zawrzeć adnotację: "Sfinansowano ze środków WFOŚiGW w Krakowie w ramach umowy nr DI/……/……/21".

 
 

Dokumentacja obowiązująca od 15 lipca 2022 r.

1. Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 15 lipca 2022   PDF!

Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową   PDF!

Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania  PDF! 

Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania  PDF!

Załącznik nr 2b do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania  PDF!

2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji   PDF!

2.1.a. Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji – załącznik do Regulaminu   PDF!

2.1.b. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji, dostępnego w serwisie gov.pl  PDF!

2.1.c. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji, dostępnego w portalu beneficjenta  PDF!


2.2.a. Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem – załącznik do Regulaminu   PDF!

2.2.b. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem, dostępnego w serwisie gov.pl  PDF!

2.3. Ogłoszenie o zmianie Programu, w zakresie udzielania dotacji z prefinansowaniem dla Beneficjentów Części 2) i Części 3) Programu – załącznik do Regulaminu  PDF!

2.4. Wzór umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Wykonawcą  DOC!

2.5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez wfośigw dla osób występujących w imieniu Wykonawcy  DOC!


 
 

3.  Wzór Pełnomocnictwa wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych pełnomocnika wnioskodawcy   DOC!
 

3.1.  Wzór Pełnomocnictwa wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych pełnomocnika wnioskodawcy - PREFINANSOWANIE   DOC!
 

  4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez WFOŚiGW dla pełnomocnika  PDF!  

5. Wzór Oświadczenia Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na doręczanie elektroniczne – załącznik do wniosku o dofinansowanie,  DOC!  
 

 

6. Wzór pisma informującego o zawarciu umowy o dofinansowanie  PDF! 

a. Załącznik nr 1 do pisma - wzór zestawienia zawierającego zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia objętego zawartą umową  XLSX

 

7. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. 

a. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność.  PDF!

b. Wniosek o płatność w postaci formularza online dostępnego pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/  oraz instrukcja wypełniania wniosku  PDF! - ta forma umożliwia złożenie wniosku zarówno w wersji elektronicznej podpisanej profilem zaufanym jaki i odręcznie podpisanej wersji papierowej.

Załączniki do instrukcji wypełniania wniosków o płatność:

- załącznik nr 1 do instrukcji - wzór protokołu odbioru prac wykonawcy  DOC
- załącznik nr 2 do instrukcji - wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)  DOC 

 

 

8. Protokół z kontroli w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”  DOC! 

 

9. Wytyczne do przeprowadzenia kontroli przedsięwzięcia w ramach priorytetowego „Czyste Powietrze”  PDF! 

 

 

 

Dokumentacja obowiązująca od 1 lipca 2021 r.

1.1. Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 1 lipca 2021   PDF!

a. Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową   PDF!

b. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania  PDF! 

c. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania  PDF!

1.2. Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 15 maja 2020 roku do 30 czerwca 2021   PDF!

a. Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową   PDF!

b. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania  PDF! 

c. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania  PDF!

2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami  PDF!  
 1. a. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę sie zalogować i pobrać interaktywny " -Formularz Wniosku-")  PDF!

  b. Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie  PDF! 
   
  1. - załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienionych w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: dz. u. z 2020 r. poz. 111.)  PDF!

   załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy w związku z realizacją przedsięwzięcia  PDF!

   - załącznik nr 3 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współwłaściciela/współwłaścicieli* jednorodzinnego budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem o dofinansowanie  PDF!

3. Wzór pisma informującego o zawarciu umowy o dofinansowanie  PDF! 

a. Załącznik nr 1 do pisma - wzór zestawienia zawierającego zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia objętego zawartą umową  XLSX

4. Wniosek o płatność(poziom podstawowy i podwyższony) w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dotyczy wniosków w wersji 5.0 i wyższej. 

a. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność.  PDF!

b. Wniosek o płatność w postaci formularza PDF  PDF!   oraz instrukcja wypełniania tego wniosku  PDF! - ta forma wymaga przesłania wypełnionej, wydrukowanej i odręcznie podpisanej wersji papierowej do funduszu.

 1. c. Wniosek o płatność w postaci formularza online dostępnego pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/  oraz instrukcja wypełniania wniosku  PDF! - ta forma umożliwia złożenie wniosku zarówno w wersji elektronicznej podpisanej profilem zaufanym jaki i odręcznie podpisanej wersji papierowej.
 2. d. Załączniki do instrukcji wypełniania wniosków o płatność:
  1. - załącznik nr 1 do instrukcji - wzór protokołu odbioru prac wykonawcy  DOC
    
  2. - załącznik nr 2 do instrukcji - wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)  DOC 
  3.  

5. Protokół z kontroli w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” DOC! 

6. Wytyczne do przeprowadzenia kontroli przedsięwzięcia w ramach priorytetowego „Czyste Powietrze” PDF! 

 


 

1. Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 1 lipca 2021   PDF!

a. Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową   PDF!

b. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania  PDF! 

c. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania  PDF!

2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu priorytetowego "Czyste Powietrze"  PDF!  

3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie   PDF!  

 1. a. Załącznik nr 1 Wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowniu PDF!

  b. Zalacznik nr 2 Klauzula informacyjna - współmałżonek wnioskodawcy  PDF! 

  c. Zalacznik nr 3 Klauzula informacyjna - współwłaściciele  PDF! 

  d. Zalacznik nr 4 Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć  PDF! 

4. Wzór pisma informującego o zawarciu umowy dotacji PDF! 

5. Wniosek o płatność(poziom podstawowy i podwyższony) w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dotyczy wniosków w wersji 5.0 i wyższej. 

a. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność.  PDF!

b. Wniosek o płatność w postaci formularza PDF  PDF!   oraz instrukcja wypełniania tego wniosku  PDF! - ta forma wymaga przesłania wypełnionej, wydrukowanej i odręcznie podpisanej wersji papierowej do funduszu.

 1. c. Wniosek o płatność w postaci formularza online dostępnego pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/  oraz instrukcja wypełniania wniosku  PDF! - ta forma umożliwia złożenie wniosku zarówno w wersji elektronicznej podpisanej profilem zaufanym jaki i odręcznie podpisanej wersji papierowej.
 2. d. Załączniki do instrukcji wypełniania wniosków o płatność:
  1. - załącznik nr 1 do instrukcji - wzór protokołu odbioru prac wykonawcy  DOC
    
  2. - załącznik nr 2 do instrukcji - wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)  DOC 
  3.  

6. Protokół z kontroli w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” DOC! 

7. Wytyczne do przeprowadzenia kontroli przedsięwzięcia w ramach priorytetowego „Czyste Powietrze” PDF! 

8. Lista banków , które w ramach programu „Czyste Powietrze” prowadzą nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego  

 


5. Lista dokumentów do rozliczenia inwestycji:  

 • a. Dokumenty niezbędne do rozliczenia inwestycji w ramach PP Czyste Powietrze PDF!

 • b. Oświadczenie dot. wartosci współczynnika przenikania ciepła [U] dla budynków nowo budowanych PDF!

6. Dokumentacja do rozliczenia inwestycji obowiązująca od 30.07.2019 do 14.05.2020:

 • a. zestawienie dokumentów księgowych do wniosku o płatność  PDF!  XLSX
 • b. wzór wniosku o płatność PDF!
 • c. jak wypełnić wniosek o płatność PDF!
 • d. wzór protokołu odbioru robót wykonawcy PDF!

Dokumentacja obowiązująca od 30.07.2019 do 14.05.2020  ZIP
Dokumentacja obowiązująca od 01.01.2019 do 29.07.2019 ZIP
Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r. ZIP